GARTNERFONDEN

Gartnerfondens belöning

Gartnerfonden instiftades 1897 som trädgårdsmännens allmänna understödskassa för människor i nöd. Flera donationer utgör grunden i fonden. Dessbättre minskade så småningom behovet av understöd och vid representantmötet 1979 ändrades stadgarna och medger nu utdelandet av en belöning & ”till förtjänt trädgårdsman eller -kvinna”. Belöningen är avsedd dels som en uppmuntran och dels som en hjälp till fortbildning i form av studieresa eller liknande.

Se juryns motiveringar till belöningarna:

2022 – Roger Tiefensee
Motiveringen: Att i tider med svår konkurrensvåga starta en ekologisk äppelodling med för Södermanland typiska sorter som Katja, Amorosa, Santana, Rubinola, Holsteiner Cox och Åkerö. Roger var med och startade föreningen Sörmlandsäpplen med visionen att Sörmland återigen ska bli ett stort äppellandskap. Belöningen till Roger är ett fint diplom och 10 000 kronor som delades ut den 10 november vid Gartnerfondens representantmöte.

2021 – Jonas Bendroth
Motivering: Jonas Bendroth tilldelas Gartnerfondens belöning för 2021 för att ha tagit sina föräldrars företag Munkagrodden, ett steg vidare genom att starta Sproutly. Han gör det möjligt för alla som vill prova på att odla groddar. Jonas har förutom att bli expert på groddning även utbildat sig inom hälsa och han delar generöst många goda recept men framförallt gör han filmer som tydligt visar hur man ska lyckas med sin egen groddning, Belöningen är ett fint diplom samt 10 000 kronor som delas ut vid ett representantmöte med Gartnerfonden.

2020 – Patrik Grahn
Motivering: Årets stipendiat har i många år forskat kring betydelsen av vårt välbefinnande när vi vistas i naturen. Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur och har forskat om kopplingen mellan hälsa och natur i över trettio år. För sitt omfattande och värdefulla arbete har Gartnerfonden beslutat att tilldela honom årets stipendium. Han upptäckte tidigt i sin forskning att människor som besöker parker ofta mår bättre och han har bland annat varit med och byggt upp Alnarps Rehabiliteringsträdgård som har funnits sedan 2002. Där har man visat att trädgårdsterapi kan vara den effektivaste behandlingen för personer som lider av utmattningssyndrom.

2019 – Leif Blomqvist
Motivering: Leif Blomqvist gör ett fantastiskt fint arbete med att bevara gamla och för oss många gånger okända växtarter. Han gör det också möjligt att köpa dessa växter vilka många är härdiga i norra Sverige och Finland. Tack vare gedigen kunskap om bär, fruktträd och prydnadsväxter och mångårig erfarenhet håller hans växter hög kvalitet. Leif är mån om att kunderna får med sig kunskap för att alltid lyckas med växterna de handlat hos Blomqvists plantskola i Lepplax. Han har ett stort engagemang och en nyfikenhet att fortsätta lära sig mer vilket Gartnerfonden vill uppmärksamma genom att tilldela honom Gartnerfondens belöning 2019. Belöningen är 10 000 kronor och delas ut i samband med Leif Blomqvists föredrag på Trädgårdsmässan i Stockholm.

2018 – Åke Truedsson
Motivering: Åke Truedsson har mycket stor kunskap om trädgårdsodling och han har genom sin entusiasm både inspirerat och förmedlat sina bästa odlingsråd under många år. Hans gärning har alltid varit inriktad på ett ökat odlingsintresse och att bidra till ”Trädgårdssverige”. Belöningen är 10 000 kronor och delas ut i samband med ett föredrag: Ät och odla dig till hälsa som Åke håller i Naturens Hus i Stockholm.

2016 – Lena Israelsson
Motivering: Lena har mycket stor kunskap om trädgårdsodling och genom en mängd trädgårdsböcker och otaliga artiklar har hon förmedlat sina bästa odlingsråd. Nyfikenhet är en av Lenas egenskaper som driver henne att hitta nya infallsvinklar. Envishet är en annan som gör att hon prövar sig fram till de mest lyckosamma odlingarna. Lena belönas för att hon med sin stora kunskap och inspiration i kombination gör oss klokare och ökar vår lust att själva stoppa fingrarna i myllan. Belöningen är 10.000 kronor och delas ut i samband med trädgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan.

2015 – Viktoria Skoglund och Gunnar Kaj
Motivering: Victoria arbetar framgångsrikt med trädgårdsverksamhet som trädgårdsmästare, kreatör, skribent och fotograf. Med stark drivkraft har hon byggt upp Zetas handelsträdgård till ett blomstrande företag där såväl mångfald som miljötänk är självklarheter. Victoria är mycket stilsäker och trendkänslig samtidigt som hon vågar strunta i trender och istället följer sin egen magkänsla. Hon är nyfiken och genuint intresserad av trädgård och delar med sig av sina kunskaper vilket bland annat gjort henne till en god företagsledare. Victoria har också varit en stor inspiratör för många runt om i landet och utomlands.

Motivering: Gunnar upptäckte allt fantastiskt som fanns i marken och började kombinera det vilda med odlade blommor i festdekorationer och blomsterbuketter. Gunnar är blomsterkonstnären som under hela 14 år hade förtroendet att ansvara för blomsterarrangemangen vid Nobelbanketten. Inför varje Nobelfestlighet skapade han ett helt nytt tema och utseende och smyckade salarna. Han har gjort flera uppmärksammade utställningar och är en mycket populär författare och föredragshållare och delar med sig generöst av sina tankar kring växter, mönster och konsthantverk.

2012 – Björn Embrén
Motivering: För Björn Embréns stora och breda engagemang för stadens träd. Där Björn bidrar med sitt stora kunnande för trädens överlevnad och förnyelse i en utsatt miljö. Uppmärksamheten på Björns arbete är stort och hans visionära lärande om stadsträdens behov och villkor har lett till att nya metoder arbetats fram. Björn har i sitt arbete med växtbäddar, utifrån olika forskningsrön, utvecklat en fungerande konstruktion för växtbäddar i hårdgjorda ytor integrerat med infiltration av dagvatten och därmed lyckats skapa goda förutsättningar för stadsträdens etablering och framtida utveckling. Björn har också hämtat nya sorter till Sverige och därmed lyckats förnya det offentliga stadsrummet. Björn har också lyckats få med sig både politiker och media i sitt arbete för nyanläggande och skötsel av Stockholm Stads träd.

2010 – Anna-Karin Johansson
Motivering: Anna-Karin Johansson, hortonom tilldelas Gartnerfondens belöning 2021 för sin oerhörd betydelsefulla konsulterande och kunskapsförmedlande gärning i svensk prydnadsväxtodling.
Utdelningen sker på Gartnerfondens representant möte den 18 mars på Millesgården i Stockholm.

2008 – Rune Bengtsson
Motivering: Rune Bengtsson Hortonom, Agronomie dr och försöksledare på Landskapsutveckling vid Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, vid SLU i Alnarp är en av Nordens främsta experter på träd. Rune har långsiktigt och med ett stort engagemang under mer än 30 år forskat och lett utvecklingen framåt i läran om våra växter och då främst träden. Rune har hämtat nya sorter till Sverige och lyckats förnya det offentliga parkrummet. Uppmärksamheten på Runes arbete är stort och hans visionära lärande om trädens biologi och villkor har lett till att nya metoder arbetats fram för anläggande och skötsel av våra träd .

2007 – Yvonne Westerberg
Motivering: Arbetsterapeuten och projektledaren Yvonne Westerberg har långsiktigt och med ett stort engagemang under mer än 17 år byggt upp två omtalade terapeutiska trädgårdar från grunden. Redan i början av 1990 började Yvonne att samla och ta del av forskningsresultat som visade att äldre människor i omsorgen och även anhöriga och personal mådde bra av att vistas i naturen. I mitten av 90-talet förverkligades drömmen att skapa Sinnenas Trädgård på Sabbatsberg i Stockholm. Genom professionell projektledning av Yvonne genomfördes uppbyggnaden av trädgården i samarbete med en landskapsarkitekt och anläggare. Arbetet som därefter följde var att implementera konceptet genom att erbjuda aktiviteter och handledning i samverkan med vårdpersonal kring omsorg, vård och rehabilitering i trädgården. År 2003 erbjöds Yvonne att bygga upp en rehabiliteringsträdgård på Haga i Solna – Haga Hälsoträdgård. Verksamheten pågår idag inom ramen för Alfta Rehab Center och har även en referensgrupp bestående av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Karolinska Institutet (KI), landsting, kommun, myndigheter med flera knutet till sig. Uppmärksamheten på Haga Hälsoträdgård är stor och på lång sikt inriktas verksamheten mot förebyggande insatser, rehabilitering, kompetensutveckling, utbildning samt arbetsträning. Yvonnes visionära ledning och starka naturintresse har medfört att nya metoder arbetats fram med goda resultat för anläggande och skötsel av trädgårdar utifrån människans livssituation och behov av välbefinnande.

2006 – Stefan Matsson
Motivering: Stefan Matsson har långsiktigt och med ett stort engagemang under mer än 25 år lyckats förnya det offentliga parkrummet. Uppmärksamheten på Enköpings rika och mångfacetterade grönstruktur, där framför allt perenner används på nya och spännande sätt, är känt långt utanför Sveriges gränser. Under Stefans visionära ledning och ekologiska grundsyn har nya metoder arbetats fram för anläggande och skötsel av fleråriga örter

2005 – Maj-Lis Pettersson
Motivering: Maj-Lis har genom sitt starka odlingsintresse förvärvat en unik bred kunskap om trädgårdsväxter och deras skadegörare. Hon är inte bara en auktoritet inom branschen utan redovisar också på ett pedagogiskt och engagerande sätt sina erfarenheter gentemot den trädgårdsintresserade allmänheten. Maj-Lis är mer aktuell än någonsin och producerar faktablad, populärvetenskapliga artiklar, böcker, medverkar i radio och TV samt håller engagerande föredrag inför små och stora grupper.

2004 – Helena Karlèn
Motivering: Universitetsadjunkt Helena Karlèn: ”För din förmåga att organisera utbildningen och hittar ständigt nya vägar till att utbildningen av trädgårdsingenjörer och hortonomer vidareutvecklas.”

2003 – Tomas Lagerström
Motivering: För ett målmedvetet, uthålligt och framåtsyftande arbete inriktat på utveckling av mer funktionellt och odlingssäkert växtmaterial av träd och buskar och som en av aktörerna bakom utveckling av det svenska kvalitetssystemet för träd och buskar, E-systemet. Samt i ett stort antal faktablad, artiklar, föreläsningar och andra framträdanden ha förmedlat information om dessa arbeten.

OM GARTNERFONDEN

STYRELSE
Gartnerfondens ordförande är Jörgen Orback,
e-post: jorgen.orback@tengbom.se
Styrelsen består i övrigt av vice ordförande, sekreterare, skattmästare, två ledamöter och två suppleanter. Fonden har två revisorer och en revisorssuppleant.

MEDLEMSORGANISATIONER
I Gartnerfonden ingår 2023
fyra medlemsorganisationer:

  • Trädgårdsnäringens Riksförbund TRF
  • Nordöstra Skånes distrikt av TRF
  • Stockholms Gartnersällskap
  • Västra Sörmlands Gartnersällskap