Hedersomnämnande 2003-2023

2003
Den nya nordiska floran

Författare: Lennart Stenberg
Illustratör: Bo Mossberg
Förlag: Wahlström & Widstrand

Jurymotivering:
Målgrupp, alla naturälskare. Allmänt intryck, en mycket ambitiös ny upplaga, reviderad text, större format, fler arter. Användbar i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna, Island och på Spetsbergen. Lockande och överskådlig. Fantastiskt tryck. Pedagogiskt upplagd text och bild. Relevant innehåll, saklig. Språket lättläst, tydligt och begripligt. Illustrationer – fantastiska teckningar, bra färger hög tryckkvalitet. En växtälskares oumbärliga bibel.

2004
Trädgårdskonstens historia 3000 år

Författare: Penelope Hobhouse
Översättning och bearbetning: Doe Mena-Berlin
Förlag: Natur och Kultur/Fakta

Jurymotivering:
Målgrupp, historiskt intresserade trädgårdsfantaster. En utomordentligt välgjord och ambitiös sammanfattning av trädgårdskonstens historia ur ett europeiskt perspektiv. Ett välkommet praktverk där författaren sätter in mode strömningarna inom trädgårdskonsten i ett historiskt sammanhang. Rikt illustrerad med utsökt bildmaterial. Ett trädgårdshistoriskt uppslagsverk som tidigare saknas.

2005
Människan och floran. Etnobiologi i Sverige del 2

Författare: Flera olika författare har bidragit till verkets 59 tematiska uppsatser
Förlag: Wahlström & Widstrand

Jurymotivering:
Målgrupp: Alla som har intresse av eller är nyfikna på hur växter används och har använts genom tiderna. En rad olika uppsatser med skiftande teman och angreppssätt tar upp hur människan nyttjat och utnyttjat växter under tidernas gång, från forntid till framtid, från skog och utmark till trädgård och fönsterbräda. Utmärkta bilder och illustrationer samt förnämliga källförteckningar. Bra layout och tryck. En gedigen och väl genomarbetad uppslagsbok för alla åldrar.

2006 – 2 st hedersomnämnande

Den osynliga handen Trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige

Författare: Åsa Ahrland
Förlag: Carlssons

Jurymotivering:
Målgrupp: Kultur- och historieintresserade trädgårdsentusiaster – såväl amatörer som professionella.
Intresseväckande tecknas trädgårdsmästarens olika roller och mångsidiga arbetsuppgifter i 1700-talets Sverige. I boken skildras hur ekonomiska villkor, utbildning och arbete successivt formar en yrkesidentitet. Med vetenskaplig noggrannhet redovisas källmaterial och använd litteratur. En omfattande notförteckning samt orts- och personregister underlättar läsningen. Boken är rikt illustrerad med ett intressant bildmaterial och försedd med en engelsk sammanfattning.
Boken är en något reviderad upplaga av författarens doktorsavhandling inom ämnet landskapsarkitektur framlagd år 2005.

Blomster-Lisas bok

Författare: Hilda Ståhl och Majken Sörman-Olsson
Foto: Majken Sörman-Olsson, Odensala-gruppen, Nordiska museet m.fl.
Illustrationer: Stina Sörman
Förlag: Atremi

Jurymotivering:
Målgrupp: Alla som är intresserade av (trädgårds-) historia och människoöden.
En liten pärla som synliggör ett trädgårdsliv jämnårigt med förra seklet. Boken handlar om Hilda Ståhl som under många år drev en liten handelsträdgård vid sitt föräldrahem i Kolhammar, Odensala. Blomster-Lisas kortfattade anteckningar om stort och smått förmedlar glädje över livet och den egna trädgårdsodlingen, trots vedermödor och hårt arbete. Hennes berättelse om det lilla livet speglar samhällsutvecklingen i stort, från det tidiga 1900-talets av jordbruk präglade Sverige, genom ungdomsårens arbete som jungfru och torghandel, till det moderna samhällets framväxt med sommargäster och villaägare som kunder i handelsträdgården. Boken är vackert producerad och illustrerad med äldre bildmaterial.

2008
Rosor för nordiska trädgårdar – Buskrosor, klätterrosor och rabattrosor

Författare: Lars-Åke Gustavsson
Förlag: Natur & Kultur

Jurymotivering:
Välkommen, omarbetad utgåva av ett klassiskt, heltäckande verk om rosor för vårt klimat. Det är ytterst genomarbetat, informativt och sakligt. Stor kunskap, erfarenhet och långvarigt arbete har resulterat i ett verk som många år framåt kommer att bli en bibel för rosälskare i vårt land. Rikt illustrerat med utmärkta fotografier blir detta verk en viktig ägodel för både professionella och hängivna amatörer.

2009 – 2 st hedersomnämnande

Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition

Författare: Inger Larsson
Förlag: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Jurymotivering:
Målgrupp: Nyfikna språkintresserade växtodlare, växtintresserade språkvetare och var och en som vill veta mer om medeltida växtnamn i skriftliga källor. Inger Larsson är professor i svenska språket vid Stockholms Universitet och har skrivit en ingående bok om medeltida svenska växtnamn ur skriftliga källor. En bok där författarens språkliga kunskap och fascination av ämnet smittar av sig. Boken är vetenskapligt skriven och mycket innehållsrik. Källmaterialet omfattar växter nämnda i lagtexter, medeltida brev och namn ur översättningar av utländska ört- och läkeböcker och jordbruksböcker däribland Peder Månssons skrifter. Vadstena klosters jordaböcker har också givit uppgifter om inhemskt växtbruk och namnskick. Boken är väl genomarbetad och ett rent nöje att läsa. Illustrationerna är många, unika – sällan sedda och fantastiskt vackra. Det finns ett bra register och föredömliga käll- och litteraturhänvisningar. Detta blir säkerligen den svenska medeltida växtnamnsuppslagsboken många år framöver.

Våra kulturväxters namn. Ursprung och användning

Författare: Björn Aldén, SvenGunnar Ryman, medförfattare Mats Hjertsson
Förlag: FORMAS

Jurymotivering:
Målgrupp: Alla som behöver uppgifter om växters namn, ursprung eller användning. En större och utvidgad efterföljare till Kulturväxtlexikonet. Boken är ett måste som uppslagsbok i referensbiblioteket! Det yttre visar ett tilltalande urval nyttoväxter och det inre uppenbarar en skatt i form av information om kulturväxter i dess allra vidaste mening – växter vi använder med en mycket bred bas – bl.a. importerade växter i livsmedel, kryddor, virke, stimulantia, tekniska produkter, samt växtprodukter i kosmetika, färgmedel och mediciner. Boken ger kunskap om växternas namn både på svenska och latin, liksom även sortnamn. Layouten är tydligt och klar, vilket gör boken lättläst. Litteraturförteckningen är omfattande. Ett stycke kulturhistoria i kortform med sina 765 sidor. En trogen följeslagare under många år framöver.

2012
Holger Blom. Dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm

Författare: Brita Åsbrink
Förlag: Carlssons

Jurymotivering:
Stockholms Gartnersällskap har beslutat att i samband med utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2012 genom ett hedersomnämnande särskilt uppmärksamma boken Holger Blom – dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm.

Författaren Brita Åsbrink berättar inspirerande och tankeväckande om en Stockholmsprofil med exceptionell förmåga att leda utvecklingen av en grön huvudstad. Hon låter Holger Bloms röst tala om stadsutveckling, parkskötsel och kulturliv som speglas mot dåtidens politik och byråkrati. Boken ger kunskap om Stockholms närhistoria och samtidigt underhålls läsaren av anekdoter och återblickar som förmedlar Holger Bloms särpräglade personlighet och dynamiska karaktär – liksom hans framsynta gröna vision som har satt djupa avtryck in i vår egen tid. Detta är en ovanlig trädgårdsbok, som inte går att lägga ifrån sig utan funderingar över vår egen tids möjlighet att även i framtiden vidareutveckla ett grönt Stockholm för alla.


2013
Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov

Författare: Gabriel Bonsdorff / Irma Lounatvuori,
Förlag: Svenska Litteratursällskapet i Finland

Jurymotivering:
Stockholms Gartnersällskap har beslutat att i samband med utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2013 ge ett hedersomnämnande till boken Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov. Gartnersällskapet vill på detta sätt dels uppmärksamma projektet att återigen göra Bonsdorffs skrift tillgänglig, dels understryka värdet i att ge ut och kommentera äldre trädgårdslitteratur.
Denna till formatet lilla handbok om köksväxtodling gavs ursprungligen ut 1804 i Åbo. Författaren Gabriel Bonsdorff, som var professor i Åbo, ville väcka intresse för trädgårdsodling bland stadsbor och allmogen. I denna nyutgåva introduceras han för läsaren på ett utmärkt sätt av Irma Lounatvouri. De vackra färgbilderna levandegör Bonsdorffs odlingsråd och presentationerna av olika köksväxter känns märkvärdigt tidlösa.

2014 – 2 st hedersomnämnande

Historiska trädgårdar: Att bevara ett föränderligt kulturarv

Författare: Maria Flinck
Förlag: Carlssons

Jurymotivering:
Detta är handboken som glömda och gömda trädgårdsmiljöer väntat på. Historiska trädgårdar i Sverige behöver uppvärderas och när kunskap och kompetens efterfrågas – finns nu äntligen denna utomordentliga trädgårdshistoriska handbok.

En fullständig handledning, för alla som vill gräva efter trädgårdshistorien i arkiven eller med trädgårdsarkeologens spade bland jordlager i överväxta trädgårdsanläggningar.
Likt en robust och pålitlig perenn, rekommenderas denna utomordentliga bok som studielitteratur för studenter, yrkesverksamma och för studiecirklar runt om i Sverige.
Nu sätter vi denna kompletta skrift i händerna på alla som vill bidra till att inventera, dokumentera och bevara det gröna kulturarvet!

Nyttoväxter från hela världen

Författare: Bente Eriksen, Åslög Dahl, Magnus Neuendorf, Kirsten Tind
Förlag: Warne

Jurymotivering:
Ett praktverk i två tunga volymer av numera sällan skådat slag, av högsta kvalitet i allt från vetenskapligt underlag till formgivning och tryck. En gedigen men samtidigt lättillgänglig beskrivning av 400 nyttoväxter som i en eller annan form regelbundet förekommer i handeln i Norden. De flesta är ätliga, men en del är växter som används till andra ändamål. Alla växterna presenteras såväl i vackra och tydliga bilder som i grundliga beskrivningar av deras biologiska och kulturhistoriska förutsättningar, egenskaper och nutida användning.

Förutom att förmedla kunskap om växterna vill författarna väcka intresse för vår omvärld. Det gör de i hög grad i de inledande kapitlen om hur växter i alla tider har använts av Homo sapiens, varför vi blev jordbrukare, hur växter har domesticerats och förädlats, m.m. Alltsammans lika kunskapsspäckat som intresseväckande. Ett imponerande resultat av tio års arbete.

2015
En blomstrande marknad – Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

Författare: Inger Olausson
Förlag: Carlssons

Jurymotivering:
Som hortonom och dotter till en trädgårdsmästare har Inger Olausson ”grävt där hon står”. Hon har utgått från fallstudier; fyra handelsträdgårdar i Stockholms närhet, både familjeföretag och herrgårdsträdgårdar. Boken ger fördjupad kunskap om den kommersiella yrkesodlingen och handelsträdgårdarnas utveckling under åren 1900-1950: Vad som odlades, vilka produktionssätt som användes, kostnader, försäljning mm. Vi får följa hur handelsträdgårdarnas utveckling går parallellt med svenskarnas ökade levnadsstandard och därmed ökade efterfrågan på grönsaker, frukt, bär och blommor. Lika aktuella nu som då är frågeställningar kring t.ex. utvecklingen mot mer import istället för lokal odling, transportsätt, pris och kvalitet. Inte enbart en kunskapsrik bok för professionella inom trädgårdsyrket utan även intressant och trevlig läsning för en bredare läsekrets.

2017
Reglor för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig praktik af J. Gernandt

Redaktörer: Marie Widén och Lennart Engstrand
Förlag: Bokförlaget Arena

Jurymotivering:
Förvandlingen av ett opublicerat manuskript från tidigt 1800-tal – i prydlig handstil – till trycksvärta är ett hedersamt publiceringsprojekt. Ömt lyfts här fram en engagerad föregångare från en tid då trädgårdsmästaryrket drevs av pionjärer med en stark vilja att utveckla den svenska trädgårdsnäringen. Marie Widén och Lennart Engstrand delar samma kärlek till trädgårdskonsten som drev Johannes Gernandts, akademiträdgårdsmästare i Lund, att skriva ner sina yrkestips i hopp om att sprida kunskap och ge mer ”insigt i detta både nyttiga och vackra yrke. Nästan 200 år senare i trädgårdskonsten erbjuder nu hans ”reglor” en lättläst orientering om dåtidens ”inneväxter”. Med enkla och tydliga instruktioner, fyllda av engagemang och kunskap, fokuseras på växtsortiment, plantering, bevattning, skötsel, förädling, jord, konstruktion av drivbänkar och växthus, växelodling av grönsaker och fruktträd. Allt användbart idag!

2018
Den stora knoppboken. Sveriges lövfällande lignoser i vintertid

Författare: Claes Lööw
Förlag: Lööwerk

Jurymotivering:
Identifiering av buskar och träd vintertid är en vansklig uppgift, såväl för den trädgårds- och naturintresserade allmänheten som för yrkesverksamma. Denna botaniska fälthandbok är därför välkommen och fyller ett verkligt behov som kursbok till trädgårdsutbildningar och som referensbok hos branschfolk. Över 200 arter av vilda och odlade vedartade växter beskrivs i text och tydliga bilder.

2019
Uppslagsverket Nordens Flora

Författare: Lennart Stenberg
Illustratör: Bo Mossberg
Förlag: Bonnier Fakta

Jurymotivering:
En modern botanisk uppslagsbok för både amatörer och yrkesfolk. Växterna är presenterade efter blomväxternas faktiska släktskapsförhållanden baserat på evolutionens gång inom växtvärlden, vilket är ett helt nytt grepp. Floran är lättläst och innehåller nu nära 3600 arter, underarter och varieteter av både vilda, odlade och förvildade växter. Illustrationerna är fortfarande utsökta.

2020
Olmsted – mannen som skapade parker

Författare & foto: Dan Rosenholm
Förlag: Themis Förlag

Jurymotivering:
Alla känner vi till Central Park i New York men mannen bakom parken, Frederick Law Olmsted, är långtifrån lika känd. Olmsted planerade och ritade parken, som en av världens första landskapsarkitekter, i samarbete med kollegan Calvert Vaux. Olmsted organiserade och ledde arbetet för parkens tillskapande. Andra kända parker som bär hans signum är Emerald Necklace i Boston, Mount Royal i Montreal, Prospect Park i Brooklyn samt Riverside i Chicago. De kända nationalparker som Yosemite och Niagarafallen har han räddat till eftervärlden. Natur- och landskapsvård genomsyrar hela Olmsteds liv, tillsammans med en övertygelse om människors lika värde. Dan Rosenholms efterforskningar kring denne allkonstnär är en gripande och fascinerande läsning.

2021
Svensk trädgårdshistoria – Förhistoria och medeltid

Författare: Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino
Förlag: Kungl. Vitterhetsakademien

Jurymotivering:
En nätt historiebok som ger oss 6000 år av den svenska trädgårdsodlingens historia och vår kulturhistoria. Välkommen på en spännande resa där myter avlivas och nya fakta avslöjas. Här speglas trender och influenser under årtusendenas lopp i både slott och koja tillsammans med vackra fotografier och illustrationer. Efter en sammanfattning av 5500 år av förhistoria, leds vi genom medeltidens trädgårdar för att sedan guidas genom kulturväxternas historia fram till 1800-talet. För den som vill läsa mer finns rikligt med noter och referenser likväl som växtregister. Boken avslutas lovande med en riktig cliffhanger om nästa volym: Svensk trädgårdshistoria – från 1800-talet till nutid och mot framtiden.

2022 – 3 st hedersomnämnande

Persilja och gräslök knippas – Karl Alarik Grönholm, finlandssvensk trädgårdsmästare i början av 1900-talet

Författare: Anders Leonard Baarman
Illustrationer: Kristin Lidström
Förlag: Appell

Jurymotivering:
Från vaxduksböcker till praktverk är en beskrivning av trädgårdsmästaren Karl Alarik Grönholms bildningsresa och den finländska utbildningens framväxt i början av 1900-talet. Boken om honom är ett perennt och personligt djupgående tidsdokument, där Anders Leonard Baarman är vår kartläsare på resan från den finlandssvenska skärgården via tyska plantskolor till chefsuppdrag vid Gardasjön och till hans tragiska öde i Finland. Det är en ynnest att få resa med Grönholm och ha Baarman som grävande reseledare. Utformningen och illustrationerna, käll- och litteraturförteckningen och de utförliga bildkällorna fulländar bokens såväl pedagogiska som konstnärliga anslag.

Rosarvet i Nationella genbanken

Författare: Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin
Förlag: SLU / Nationella Genbanken

Jurymotivering:
Med outtröttlig energi och entusiasm har Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin sammanställt den kunskap om rosor som finns i den Nationella genbanken vid SLU Alnarp. År 2004–2010 pågick den landsomfattande inventeringen Rosuppropet för att samla information om äldre rosor i Sverige. De mest odlingsvärda valdes ut för att bevaras i den Nationella genbanken. Boken presenterar 274 rosor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, med beskrivningar av sort och grupp, varvat med historier om odlarna. En rosbibel över den svenska roskulturen och ett måste för den rosintresserade.

Lillie Landgren & Torshälls trädgårdsskola

Författare: Boel Tengnér
Eget förlag

Jurymotivering:
Lillie Landgren & Torshälls trädgårdsskola är resultatet av en fascinerande och djupdykande forskningsinsats av Boel Tengnér. Boken berättar historien om en kvinnlig entreprenör som startar och driver Torshälls trädgårdsskola med en engelsk trädgårdsutbildning i bagaget. Torshälls trädgårdsskola drevs 1905-1945 som en del av en viktig rörelse för att öka kunskapen om förädling, produktion, matlagning, konservering och försäljning. Lillie Landgren spred sina lärdomar i både artiklar och en mycket pedagogisk bok om trädgårdsodling. Tack vare Boel Tengnér är nu Landgrens arbete en del av svensk trädgårdshistoria.

2023 – 3 st hedersomnämnande

Trädgårdsmästarinnor: Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning

Författare: Boel Nordgren & Inger Olausson.
Förlag: Bokförlaget Arena

Staten som trädgårdsmästare: Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente

Författare: Anna Lindgren
Förlag: Acta Universitatis Gothoburgensis

Ett liv i Floras tjänst: Knut Bovin – Trädgårdsmästare, publicist, idealist

Författare: Göran Holmberg
Förlag: Stockholmia förlag